(* equal contribution)

Efficient deep learning computing for edge devices

Bohan Zhuang, Chunhua Shen, Mingkui Tan, Peng Chen, Lingqiao Liu, Ian Reid

[Paper] IJCV 2022

Bohan Zhuang*, Mingkui Tan*, Jing Liu*, Ian Reid, Chunhua Shen#

[Paper][Code] TPAMI 2021

Jing Liu*, Bohan Zhuang*, Zhuangwei Zhuang*, Yong Guo, Junzhou Huang, Jinhui Zhu, Mingkui Tan#

[Paper][Code] TPAMI 2021

Peng Chen*, Bohan Zhuang*, Chunhua Shen

[Paper] ICCV 2021

Chunlei Liu*, Peng Chen*, Bohan Zhuang*, Chunhua Shen, Baochang Zhang, Wenrui Ding

[Paper] AAAI 2021

Shoukai Xu*, Haokun Li*, Bohan Zhuang*, Jing Liu, Jiezhang Cao, Chuangrun Liang, Mingkui Tan

[Paper][Code] ECCV 2020

Bohan Zhuang, Lingqiao Liu, Mingkui Tan, Chunhua Shen, Ian Reid

[Paper] CVPR 2020 (oral)

Bohan Zhuang, Chunhua Shen, Mingkui Tan, Lingqiao Liu, Ian Reid

[Paper] CVPR 2019

Zhuangwei Zhuang*, Mingkui Tan*, Bohan Zhuang*, Jing Liu*, Yong Guo, Qingyao Wu, Junzhou Huang, Jinhui Zhu

[Paper] NeurIPS 2018

Bohan Zhuang, Chunhua Shen, Mingkui Tan, Lingqiao Liu, Ian Reid

[Paper] CVPR 2018

Bohan Zhuang, Guosheng Lin, Chunhua Shen, Ian Reid

[Paper] CVPR 2016

Applications

Bohan Zhuang, Qi Wu, Chunhua Shen, Ian Reid, Anton ven dan Hengel

[Paper] CVPR 2018

Bohan Zhuang, Qi Wu, Chunhua Shen, Ian Reid, Anton van den Hengel

[Paper] AAAI 2018 (oral)

Bohan Zhuang, Lingqiao Liu, Chunhua Shen, Ian Reid

[Paper] ICCV 2017

Bohan Zhuang, Lingqiao Liu, Yao Li, Chunhua Shen, Ian Reid

[Paper] CVPR 2017

Bohan Zhuang, Lijun Wang, Huchuan Lu

[Paper] Undergraduate thesis & Neurocomputing 2016

Bohan Zhuang, Huchuan Lu, Ziyang Xiao, Dong Wang

[Paper] TIP 2014